DekubityÚvod        
1  Definícia dekubitov       
2  Epidemiológia dekubitov       
3  Patofyziológia vzniku dekubitov        
4  Posudzovanie rizika vzniku dekubitov

4.1  Waterlowovej skóre        
4.2  Nortonovej škála        
4.3  Bradenovej škála        
4.4  Knollova škála       
4.5  Nonnemacherova škála       
4.6  Cubbin–Jackson škála       
4.7  Škály používané na posudzovanie rizika vzniku dekubitov u detí


Internetový obchod ShopHerba


5  Posúdenie efektivity škál na stanovenie rizika dekubitov        
6  Klasifikácia dekubitov       
7  Liečba dekubitov

7.1  Odstránenie nekrotického tkaniva       
7.2  Ochrana pred poškodením a podpora hojenia       
7.3  Iné spôsoby lokálnej liečby       
7.4  Posudzovanie hojenia dekubitu       
8  Prevencia dekubitov
8.1  Skrátenie doby pôsobenia tlaku       
8.2  Prostriedky na zníženie tlaku       
8.3 Problémy pri používaní antidekubitových pomôcok        
8.4  Ochrana kože pred poškodením        
8.5 Prevencia dekubitov v iných lokalizáciách        
8.6  Ďalšie opatrenia       
9  Dekubity a infekcia
9.1  Kolonizácia, kritická kolonizácia a infekcia        
9.2  Prevencia infekcií dekubitov a ich liečba        
10  Výživa a dekubity       
11  Medicínsko-právne aspekty v starostlivosti o dekubity        
Použitá literatúra       
Súčasné možnosti prevencie a liečby dekubitov v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých