Renomovaní autori predkladajú odbornej verejnosti už tretie prepracované a doplnené vydanie knižnej publikácie Geriatria pre praktického lekára (2004, 2006, 2015). Som veľmi rád, že sme svedkami rodiacej sa tradície pokračujúcich vydaní potrebných lekárskych monografií, ktoré odrážajú nielen medicínsku a spoločenskú potrebu, ale aj vývoj poznatkov a klinických skúseností lekárov, špecialistov v danom odbore.

Slovensko sa pripája k trendom rozvinutých krajín Európskej únie, kde sa spolu s predlžovaním strednej dĺžky života zlepšuje aj kvalita života vo vyššom veku. Súvisí to nielen s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, ale aj s jej rastúcou kvalitou. Ale nielen to. Zdravotný stav výrazne ovplyvňujú aj aktivity vzdelávacie, zmena životného štýlu, stav zdravotného uvedomenia našich občanov a do reálneho života uvádzané stravovacie návyky. To je však komplex opatrení, ktorý sa prejavuje na zdravotnom stave celej populácie. Problematika geriatrie sa tak iba posúva do vyšších vekových skupín, mnohé špecifické problémy ostávajú, no objavujú sa aj mnohé ďalšie a nové. Dĺžka veku nie je jediná charakteristika, ktorá nás zaujíma. Stále viac sa hovorí o kvalite života.

O osude seniora spravidla nerozhoduje akútne ochorenie, pre ktoré sa práve lieči, ale skôr početné nešpecifické komplikácie – tzv. geriatrické syndrómy. V praxi sú časté somatické geriatrické syndrómy (poruchy chôdze, pády, inkontinencia, závraty a iné); psychické (demencia, depresia, poruchy chovania a pod.) a sociálne geriatrické syndrómy (napr. sociálna izolácia, dysfunkcia rodiny, násilie voči starému človeku a iné). Skupina seniorov sa na týchto syndrómoch podieľa výraznou mierou. Táto skutočnosť je ešte o to aktuálnejšia, ak si uvedomíme dosah liekovej politiky štátu a poisťovní na pacienta. Rastúci tlak na lekára a limi­tovanie pre­skripcie nútia lekára predpisovať lieky účelne a vyhýbať sa polyprag­mázii. Je potrebné myslieť na to, že polymorbidita staršej populácie je dôsledkom vysokej prevalencie rizikových faktorov zdravia v mladšej populácii.

Napriek všetkým problémom ambulantnej geriatrie si myslíme, že vzhľadom na starnutie populácie sa bude zvyšovať potreba ošetrovania seniorov v ich domácom, rodinnom prostredí, s čím súvisí zvýšenie počtu geriatrických ambulancií. Súčasťou práce geriatrickej ambulancie musí byť dispenzarizácia seniorov. Indikáciou na zaradenie je významná multimorbidita s prítomnosťou geriatrických syndrómov (najmä geriatrického maladaptačného syndrómu) a dlhovekosť. V praxi sa však vzhľadom na nedostatočné finančné ohodnotenie a nadmerné pracovné zaťaženie ambulantných geriatrov dispenzarizácia presadzuje len veľmi ťažko.

Praktický význam funkčného posudzovania by mal byť v tom, aby sa v zdravotnej dokumentácii seniora neuvádzal len dlhý výpočet nozologických jednotiek, ale aj vyjadrenie o vývine, či výsledkoch riešenia malnutrície, kognitívnej poruchy, pohybového postihnutia, užívania pomôcok, miery sebestačnosti a pod. To by malo súvisieť s nárastom geriatrickej rehabilitácie.

Zvýšenie absolútneho počtu žijúcich starých ľudí najmä vo vyšších vekových skupinách zvyšuje hospitalizačný tlak na všetky medicínske odbory. Aby jednotlivé odbory boli schopné poskytovať adekvátnu starostlivosť, musia byť k dispozícii dostatočné nielen konziliárne, ale aj ambulantné, nemocničné a ďalšie geriatrické služby.

Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou celý rad problémov zdravotníckych a sociálnych nielen pre seniora, ale aj pre jeho rodinu a celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyža­duje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov, od konzervati­vizmu lekárov až po nevšímavosť politikov. Predkladaná publikácia reaguje a odpovedá na tieto otázky a pripravuje geriatrov, ale aj lekárov príbuzných odborov na riešenie aktuálnych úloh v tejto oblasti. Publikácia prináša nielen množstvo informácii o starom človeku v zdraví i chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupine. Pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale i pochopiť súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starost­livosti ako celku. Aj preto považujem prácu autorov, ale aj vydavateľstva Herba za mimoriadne záslužnú. Aj na tomto mieste chcem pripomenúť záslužnú prácu p. prim. MUDr. Radka Menkynu, ktorý vo Vydavateľstve zdravotníckej literatúry Herba, s. r. o. v Bratislave, inicioval myšlienku pripraviť Geriatriu v našich podmienkach a pre našich lekárov. Osobitné poďakovanie patrí recenzentom mim. prof. MUDr. Štefánii Moricovej, PhD., MPH, a mim. prof. MUDr. Ivanovi Bartošovičovi, PhD., za priaznivé posúdenie rukopisu.

Kniha je určená predovšetkým geriatrom, internistom, všeobecným lekárom prvého kontaktu, nielen pre postgraduálne vzdelávanie, ale aj pre štúdium vybraných kapitol v rámci pregraduálneho vzdelávania na lekárskych fakultách. Sme presvedčení, že táto monografia nadviaže na úspechy predchádzajúcich vydaní Geriatrie pre praktického lekára.Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
vedúci redaktor