ACE    – enzým konvertujúci angiotenzín
ACEI    – inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín
AD    – Alzheimerova demencia
ADH    – antidiuretický hormón
ADL    – (Activities of Daily Living) aktivity každodenného života
AIDS    – syndróm získanej imunodeficiencie
AP    – angina pectoris
aPTT    – (activated Plasma ThromboplastinTime) aktivovaný plazmatický tromboplastínový čas
anti-Xa U    – jednotka účinku proti aktivovanému X. faktoru zrážania krvi
AV-blokáda    – (átrioventrikulárna) predsieňovokomorová blokáda
BMD    – (Bone Mass Density) hustota kosti
BMI    – (Body Mass Index) index telesnej hmotnosti
BWR    – Bordetova–Wassermannova reakcia
Ca    – kalcium, ale aj karcinóm
CAM    – (Confusion Assessment Method) vyšetrovacia metóda pri delíriu
CK MB    – izoenzým kreatínkinázy nachádzajúci sa v mozgu, v kostrových svaloch a v myokarde
CLL    – chronická lymfatická leukémia
CNS    – centrálny nervový systém
CT    – počítačová tomografia
CTK    – centrálny krvný tlak
DD    – domov dôchodcov
DDOT    – dlhodobá domáca oxygenoterapia
DK    – dolná(é) končatina(y)
DM    – diabetes mellitus
DSM-IV    – (Diagnostic and Statistic Manual) – štvrtá diagnostická a štatistická príručka Americkej psychiatrickej asociácie
EKG    – elektrokardiogram
GLP-1      – analógy, inhibítory DDP-4
FEV1    – úsilný výdych za 1 sekundu
GDS    – (Geriatric Depressive Scale) geriatrická škála depresie
GER    – gastroezofágový reflux
GF    – glomerulová filtrácia
GIT    – gastrointestinálny trakt
GMP    – guanozínmonofosfát
H2-blokátor    – blokátor histamínových receptorov 2. typu
HDL    – (High Density Lipoprotein) lipoproteín s vysokou hustotou (hmotnosťou)
HIV    – (Human Immuno-DeficiencyVirus) vírus ľudskej imunodeficiencie
HK    – horná(é) končatina(y)
HMG-CoA    – hydroxymetylo-glutarylo-koenzým A
HŽT    – hĺbková žilová trombóza
CHOCHP    – chronická obštrukčná choroba pľúc
IADL    – (Instrumental Activities of Daily Living) inštrumentálne aktivity každodenného života
IgM    – imunoglobulín M
ICHDK    – ischemická choroba dolných končatín
ICHS    – ischemická choroba srdca
IM    – infarkt myokardu
INR    – (International Normalised Ratio) medzinárodný normalizovaný pomer (medzi nameranou a normálnou hodnotou)
JNC    – (Joint National Commmittee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure) Spojená národná komisia pre prevenciu, zisťovanie, hodnotenie a liečbu vysokého krvného tlaku
KAS    – kyselina acetylsalicylová
KCl    – chlorid draselný
kPa    – kilopascal
LDH    – laktikodehydrogenáza
LDCH    – liečebňa pre dlhodobo chorých
LDL    – (Low Density Lipoprotein) lipoproteín s nízkou hustotou
LIS    – lumboischiadický syndróm
LSD    – dietylamid kyseliny lysergovej
M    – (morbus) choroba
mm Hg    – milimeter ortuti
MAO    – monoaminooxidáza
MDS    – myelodysplastický syndróm
MMSE    – (Mini Mental State Examination) minitest na posúdenie kognitívnych funkcií
MR    – magnetická rezonancia
MR-FIT    – multifaktorový rizikový intervenčný experiment
NAF    – nesteroidové antiflogistiká
NCMP    – náhla cievna mozgová príhoda
NO    – oxid dusíka
NYHA    – (New York Heart Association) Newyorská kardiologická spoločnosť
OA    – osteoartróza
ODCH    – oddelenie pre dlhodobo chorých
OIS    – oddelenie intenzívnej starostlivosti
PAD    – perorálne antidiabetiká
paO2    – parciálny tlak kyslíka v artériovej krvi
paCO2    – parciálny tlak dioxidu uhlíka v artériovej krvi
PK    – permanentný katéter
PSA    – prostatický antigén
RF    – rizikové faktory
RTG    – röntgen (röntgenová snímka, röntgenové vyšetrenie)
RZP    – rýchla zdravotnícka pomoc
SERM    – (Selective Estrogen Receptor Modulators) selektívne modulátory estrogénových receptorov
SMME    – štandardizovaný MMSE
SPA    – Staphylococcus aureus
SR    – Slovenská republika
SRSI    – (Selective Reuptake Serotonin Inhibitors) selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu
SSS    – (Sick Sinus Syndrome) syndróm chorého sínusu
SVE    – supraventrikulárne extrasystoly
SZO    – Svetová zdravotnícka organizácia
T3    – triojódtyronín
T4    – tyroxín
TBC    – tuberkulóza
TECH    – tromboembolická choroba
TIA    – tranzitórny ischemický atak
TK    – tlak krvi
TUR    – transuretrová resekcia
USA    – Spojené štáty americké
UTV    – univerzity tretieho veku
ÚZI    – Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky
VC    – vitálna kapacita pľúc
VD    – vaskulárna demencia
WHO    – (World Health Organization) Svetová zdravotnícka organizácia