Predlžovanie ľudského veku prináša so sebou mnoho problémov zdravotníckych a sociálnych pre jedinca, jeho rodinu a pre celú spoločnosť. Starnutie populácie ako typický jav modernej spoločnosti vyžaduje v mnohých oblastiach zmenu myslenia a postojov – od konzervativizmu lekárov až po nevšímavosť politikov.

Starnutie populácie je vysokoaktuálnou témou aj v našich podmienkach. Otázky zdravej životosprávy, prevencie chorôb, diagnostiky, liečby, rehabilitácie a v neposlednej miere ošetrovania chorých starých ľudí sú dôležitou súčasťou zdravotníckych činností na všetkých úrovniach.

Táto publikácia prináša množstvo informácií o starom človeku v zdraví aj chorobe, ale aj o senioroch ako o populačnej skupine. Vychádzajúc zo základného poznania procesov starnutia pomáha nielen zvládnuť manažment starostlivosti o starého pacienta, ale pochopiť aj súvislosti v širšom rozsahu v rovine manažmentu geriatrickej starostlivosti ako celku.

Naliehavosť geriatrie ako problému vystupuje do popredia obzvlášť v kontexte s nákladmi vynakladanými na zdravotníctvo.

Skupina seniorov sa na nich podieľa výraznou mierou. Táto skutočnosť je ešte o to aktuálnejšia, ak si uvedomíme dosah liekovej politiky štátu a poisťovní na pacienta. Rastúci tlak na lekára a limitovanie preskripcie nútia lekára predpisovať lieky účelne a vyhýbať sa polypragmázii. Keď sa chce poctivo a na úrovni doby vyrovnať s týmito požiadavkami, musí disponovať dostatočnými znalosťami najmä z odboru geriatrie, pretože práve seniori tvoria klientelu väčšiny medicínskych odborov, obzvlášť odboru všeobecného lekárstva.

Publikácia je rozdelená na štyri časti: úvodnú, všeobecnú, špeciálnu a záverečnú. Všeobecná časť prináša informácie najmä zo sociálnej gerontológie, teda pohľad na spoločné problémy seniorov ako populačnej skupiny. Špeciálna časť sa delí na dve podčasti: geriatrickú syndromológiu a najčastejšie a najvýznamnejšie klinické jednotky – choroby, ktoré plnia ambulancie lekárov a majú najväčší podiel na chorobnosti a úmrtnosti starších ľudí.

Prepojenie problematiky sociálnej gerontológie a klinickej gerontológie, čiže geriatrie, odráža reálnu skutočnosť: starostlivosť o chorého starého človeka sa nedá riešiť izolovane len z pohľadu klinika a zistenej choroby. Starý človek je multimorbidný, má súčasne niekoľko chronických chorôb a každá z nich má výraznú sociálnu črtu, ktorá ovplyvňuje vznik, priebeh a dôsledky choroby, ovplyvňuje kvalitu života chorého a, samozrejme, aj jeho prognózu. Preto pohľad na starého chorého musí byť nevyhnutne komplexný a musí ho zachytávať a hodnotiť holisticky, v jeho bio–psycho–sociálnej jednote.

Autori ďakujú vydavateľstvu zdravotníckej literatúry HERBA, s.  r. o., v Bratislave za podnet k napísaniu tejto knihy a všetkým sponzorom, ktorých pochopenie a záujem o geriatrickú problematiku umožnili vydať túto publikáciu. Jej 3. vydanie dosvedčuje záujem odbornej verejnosti o geriatrickú problematiku.


Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
Prof. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.