ACEI    inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu
AL    amyloidóza z ľahkých reťazcov
ANP    atriálny nátriuretický peptid
ANT    antracyklíny
ARB    blokátory AT-1 receptorov pre angiotenzín II


ASCO    Americká spoločnosť klinickej onkológie
BB    b-blokátory
BDD    bortezomib, doxorubicín, dexametazon
BMI    index telesnej hmotnosti
BNP    mozgový nátriuretický peptid
CFZ    karfilzomib
CMR    magnetická rezonancia srdca
cTn    kardiálny troponín
cTnT    kardiálny troponín T
CTRCD    kardiálna dysfunkcia v súvislosti s onkologickou liečbou
CY    cyklofosfamid
DOAK    nové (priame) antikoagulanciá
DTK    diastolický tlak krvi
EF    ejekčná frakcia
EFĽK    ejekčná frakcia ľavej komory
EKG    elektrokardiografia
EMA    Európska lieková agentúra
ESC    Európska kardiolologická spoločnosť
GLS    globálny longitudinálny strain
HD-CY    vysokodávkovaný cyklofosfamid
HD-ET    vysokodávkovaný etopozid
HŽT    hlboká žilová trombóza
CHT    chemoterapia
ICHS    ischemická choroba srdca
IL    interleukín
IMiDs    imunomodulačné lieky
IMWG    Medzinárodná myelómová pracovná skupina
KM    kardiomarker
KVS    kardiovaskulárny systém
ĽK    ľavá komora srdca
LMWH    nízkomolekulový heparín
MM    mnohopočetný myelóm
MRI    magnetická rezonancia
NDMM    novodiagnostikovaný mnohopočetný myelóm
NP    nátriuretický peptid
NTproBNP    N-koncový mozgový nátriuretický peptid
PE    pľúcna embólia
PIs    inhibítory proteazómu
PK    pravá komora
PKB    periférne krvotvorné bunky
QTcF    korigovaný QT-interval podľa Fridericia
RAT    rádioterapia
RF    rizikový faktor
RRMM    relabovaný/ refraktérny mnohopočetný myelóm
STK    systolický tlak krvi
SZ    srdcové zlyhanie
TD    celková dávka
TDI    tkanivová Doplerovská echokardiografia
TK    tlak krvi
TKB    transplantácia krvotvorných kmeňových buniek
USG    ultrasonografia
VTE    venózny tromboembolizmus