Kardio-onkológia predstavuje nový odbor v oblasti kardiológie, ktorý sa zameriava na detekciu, monitorovanie a liečbu kardiovaskulárnych ochorení, ktoré vznikajú alebo sa zhoršujú následkom podávanej onkologickej liečby. Protinádorová liečba môže viesť k poškodeniu kardiovaskulárneho systému, ktoré môže byť hlavnou príčinou morbidity a mortality onkologických pacientov.

Vzhľadom na postupné predlžovanie prežívania pacientov s mnohopočetným myelómom, čo je výsledkom najmä enormného pokroku vo vývoji a registrácii nových antimyelómových liekov, sa musíme zamýšľať nielen nad akútnou, ale aj neskorou toxicitou liečby, ktorá môže významne ovplyvňovať prežívanie aj kvalitu života. Navyše mnohí pacienti absolvujú liečbu viacerých relapsov ochorenia s použitím kombinovaných režimov liekov s viacerými možnými kardiotoxickými účinkami. Z tohto dôvodu by pacient s myelómom nemal byť bez kardiologického dohľadu.

V praxi sa stretávame s tým, že pacient má okrem myelómu aj iné zdravotné ťažkosti. Často sú však tieto ťažkosti pripisované ihneď antimyelómovej liečbe, bez ohľadu na ich charakter. Preto som sa rozhodla napísať túto publikáciu venovanú či už hematológom alebo kardiológom, s cieľom zhrnutia najvýznamnejšej kardiovaskulárnej toxicity antimyelómovej liečby.

Na úvod tejto publikácie by som chcela veľmi pekne poďakovať dôležitým medicínskym vzorom v mojom živote – pani profesorke MUDr. Beate Mladosievičovej, PhD., ktorá mi ukázala hneď na začiatku mojej praxe, že nie je dôležité iba vyliečiť pacienta z onkologického ochorenia, ale je potrebné hľadieť aj na kvalitu života počas liečby a po vyliečení, a pánovi docentovi MUDr. Martinovi Mistríkovi, PhD., ktorý ma priviedol k pacientom s diagnózou mnohopočetného myelómu. Tejto problematike sa venujem dodnes. Preto som sa rozhodla v tejto publikácii spojiť obe tieto oblasti môjho záujmu.

Ľubica Harvanová