Od prvého vydania Praktickej hepatológie uplynulo dva a pol roka. Nečakaný záujem o knihu spôsobil, že sa už v prvom roku po vydaní rozobrala. Od jej vydania sa nahromadili nové poznatky, uvedomil som si – aj vďaka pripomienkam pozorných čitateľov – niektoré nepresnosti a nedostatky prvotiny. Preto som prichystal druhé, prepracované, aktualizované a rozšírené vydanie. Doplnil som syndromológiu o liečebné postupy, prepracoval som stať o hemochromatózach a o vírusových hepatitídach vo svetle nových poznatkov. Prepracoval som aj kapitolu Postihnutie pečene pri iných chorobách. Druhé vydanie dopĺňajú početné ilustrácie. Moja vďaka patrí predovšetkým vydavateľstvu HERBA, spol. s r. o. za spoluprácu, MUDr. Radkovi Menkynovi za trpezlivosť a starostlivosť, s akou redigoval aj toto vydanie a spon­zorom za podporu pri vydaní knihy. Ďakujem aj doc. MUDr. Izabele Makaiovej, CSc. a prof. MUDr. Antonovi Vavrečkovi, CSc. za poskytnutie odborných materiálov.

Bratislava, december 2006

Štefan Hrušovský