Kniha, ktorú drží čitateľ v ruke, má byť praktickou prí­ručkou pre lekárov roz­ličných odborností. Pri jej zostavovaní som mal na zreteli hľadisko používateľa, ktorý bude hľadať stručné, jasné a pritom aktuálne informácie o chorobách pečene a žlčového systému. Neuvá­dzam podrobné cesty výskumu alebo číselné výsledky klinic­kých štúdií, tie sa však odráža­jú v pred­kla­daných diagnostic­kých a tera­peutic­kých postu­poch a prin­cípoch starostlivosti. Majú byť priame, všeobecne dostupné a účinné, aby zefektív­ňovali hepatologickú prax.

V knihe sa krátko uvádzajú poznatky o mechanizmoch po­ško­denia pečene. Väčší dôraz sa kladie na syndromológiu, pričom sa vyzdvihuje sku­točnosť, že aj diskrétne prejavy a mierne zvýšené hodnoty hepatálnych parametrov môžu znamenať ťažké poškodenie pečene. Pohľad na choroby je komplexný, používanie textu si vyžaduje základné znalosti vo všeobecnom a vo vnútornom lekárstve.

Kniha je okrem úvodných a záverečných statí rozčlenená na dve časti, ktoré tvorí 25 kapitol. Prvá časť sa zaoberá chorobami pečene, druhá chorobami žlčového systému. Okrem základného textu sa v textových tabuliach uvádzajú aj informácie, ktoré presahujú striktný rámec hepatológie: pri alkoholovej chorobe pečene venujem priestor syndrómu závislosti od alkoholu a delirium tremens, pri nealkoholovej steatohepatitíde obezite a dys­lipidémiam, pri vírusových hepatitídach zasa drogovým závislostiam. Za niektorými kapitolami sa zdôrazňujú dôle­žité informácie („Zapa­mätajte si!“). Dôležité pojmy sa v texte zdôrazňujú hrubým písmom, na menšie zdôraznenie a na označenie mien a názvov sa použil italik.

Pripojili sme zoznam naj­významnejších internetových strán, použitej a odporúčanej knižnej a časopiseckej lite­ra­tú­ry, ktorý má čitateľovi pomôcť pri hľadaní rozsiahlejších informácií o chorobách pečene a žlčového systému. Na lepšiu orientáciu v texte slúži podrob­ný register na konci knihy.

Publikácia je určená širokej lekárskej verejnosti, najmä inter­nistom a praktickým leká­rom, ako repetitórium hepa­to­lógom a gastro­enterológom. Užitočné infor­mácie tu nájdu lekári ďalších odborov v ústav­nej aj v ambulantnej praxi a ostatní zdravotnícki pra­covníci.