Lekárska mikrobiológiaKapitola 1
LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA       
1.1    Lekárska mikrobiológia a klinická mikrobiológia. Pracoviská klinickej mikrobiológie a ich organizácia na národnej úrovni       
1.2    Organizácia, materiálno-technické vybavenie, informačné systémy a manažment pracoviska v klinickej mikrobiológii       
1.3    Laboratórne informačné systémy       
1.4    Kontrola kvality v mikrobiologickej diagnostike       
1.5    Úlohy a pôsobnosť klinickej mikrobiológie v rámci liečebno-preventívnej starostlivosti a komunikácia s ostatnými klinickými odbormi       
1.6    Prevencia a kontrola laboratórnych nákaz       
1.7    Dekontaminácia, dezinfekcia a sterilizácia      

  
1.8    Zásady odberu, spracovania a uchovávania materiálu pre mikrobiologickú diagnostiku        
1.9    Algoritmy mikrobiologických vyšetrení. Manuálne a automatizované systémy v klinickej mikrobiológii       
1.10    Separačné techniky, ktoré sa uplatňujú v lekárskej mikrobiológii       
1.11    Mikroskopické techniky v klinickej mikrobiológii       
1.12    Farbenia a preparačné techniky v klinickej mikrobiológii       
1.13    Kultivácia mikroorganizmov       
1.14    Identifikácia izolovaných baktérií pomocou testov na určenie metabolických vlastností       
1.15    Fagotypizácia baktérií       
1.16    Testovanie citlivosti mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam        
1.17    Spektrometrické metódy v mikrobiologickej diagnostike        
1.18    Elektrochemické metódy v lekárskej mikrobiológii       
1.19    Optické analýzy – fotometria, spektrofotometria, fluorimetria a chemiluminometria        
1.20    Analýza nukleových kyselín a molekulárno-genetické metódy zisťovania prítomnosti, identifikácie a vlastností mikroorganizmov       
1.21    Imunochemické a iné imunologické techniky v lekárskej mikrobiológii       
1.22    Prietoková cytometria v klinickej mikrobiológii        
1.23    Biosenzory       
1.24    Výsledok laboratórnej diagnostiky       


Kapitola 2        
Imunitný systém       
2.1    Vlastnosti imunitného systému       
2.2    Imunitná odpoveď na mikroorganizmy        
2.3    Aktívna a pasívna imunizácia        

Kapitola 3
BAKTERIOLÓGIA        
3.1    Klasifikácia baktérií        
3.2    Tvar a štruktúra bakteriálnej bunky       
3.3    Rast a metabolizmus mikroorganizmov       
3.4    Genetika baktérií        
3.5    Vzťah baktérií a človeka       
3.6    Vznik a priebeh bakteriálnej infekcie        
3.7    Patogénnosť, faktory virulencie a patogenetické mechanizmy baktérií       
3.8    Fenotypová adaptácia baktérií vo vonkajšom prostredí a v organizme človeka        
3.9    Laboratórna diagnostika chorôb bakteriálnej etiológie       
3.10    Využitie metód molekulárnej biológie pri laboratórnej diagnostike, klasifikácii baktérií a metagenomických štúdiách       
3.11    Antibakteriálne liečivá        
3.12    Streptococcus       
3.13    Enterococcus       
3.14    Staphylococcus a ďalšie aeróbne a fakultatívne anaeróbne grampozitívne koky       
3.15    Bacillus       
3.16    Listeria a ďalšie grampozitívne paličky        
3.17    Mycobacterium a príbuzné acidorezistentné baktérie       
3.18    Corynebacterium a Arcanobacterium       
3.19    Neisseria a príbuzné rody – Eikenella, Kingella        
3.20    Enterobacteriales       
3.21    Vibrio a Aeromonas        
3.22    Haemophilus a príbuzné rody – Actinobacillus, Aggregatibacter, Pasteurella        
3.23    Gramnegatívne nefermentujúce baktérie        
3.24    Gramnegatívne mikroaerofilné paličky – Campylobacterales        
3.25    Kultivačne náročné gramnegatívne baktérie        
3.26    Anaeróbne baktérie       
3.27    Spirochéty – rod Treponema, Borrelia a Leptospira       
3.28    Mollicutes – Mycoplasma a Ureaplasma       
3.29    Striktne intracelulárne baktérie – Rickettsia, Orientia, Coxiella, Ehrlichia a Anaplasma       
3.30    Chlamydia       
3.31    Cyanobacteria       

Kapitola 4        
VIROLÓGIA       
4.1    Klasifikácia vírusov, štruktúra a replikácia       
4.2    Patogenéza vírusových infekcii       
4.3    Infekcie spôsobené vírusmi       
4.4    Laboratórna diagnostika vírusových ochorení        
4.5    Antivírusová liečba       
4.6    Papilomavírusy a polyomavírusy       
4.7    Adenovírusy       
4.8    Herpesvírusy       
4.9    Poxvírusy       
4.10    Parvovírusy       
4.11    Pikornavírusy       
4.12    Koronavírusy a norovírusy       
4.13    Paramyxovírusy       
4.14    Orthomyxovírusy       
4.15    Rhabdovírusy       
4.16    Filovírusy       
4.17    Bornavírusy       
4.18    Reovírusy       
4.19    Togavírusy – Togaviridae       
4.20    Flavivírusy       
4.21    Bunyaviridae a Arenaviridae vírusy       
4.22    Retrovírusy       
4.23    Vírusy hepatitíd       
4.24    Prióny       


Kapitola 5        
Parazitológia       
5.1    Úvod do lekárskej parazitológie       
5.2    Prvoky       
5.3    Parazitické helminty       
5.4    Parazitické článkonožce (Arthropoda)        
5.5    Antiparazitárne liečivá        


Kapitola 6
Mykológia       
6.1    Systematika mikroskopických húb        
6.2    Patogenéza mykotických ochorení       
6.3    Huby asociované s ochoreniami u ľudí       
6.4    Laboratórna diagnostika húb       
6.5    Ochorenia vyvolané mikroskopickými hubami       
6.6    Povrchové kvasinkové infekcie kože a slizníc        
6.7    Invazívne kvasinkové infekcie u pacientov s AIDS        
6.8    Invazívne kvasinkové a plesňové infekcie u non-AIDS pacientov        
6.9    Infekcie spôsobené dimorfnými a vláknitými hubami Invazívne mykózy v subtrópoch a v trópoch (dimorfné endemické mykózy)        
6.10    Mykoalergie        
6.11    Sekundárne metabolity mikromycét – mykotoxíny a ich biologické účinky       
6.12    Antifungálna chemoterapia a profylaxia        

Kapitola 7
Klinická mikrobiológia       
7.1    Normálne osídlenie kože a slizníc        
7.2    Infekcie horných dýchacích ciest        
7.3    Infekcie dolných dýchacích ciest a pľúc        
7.4    Infekcie srdcovocievneho systému a krvi       
7.5    Infekcie centrálneho nervového systému        
7.6    Infekcie oka       
7.7    Infekcie rán, mäkkých tkanív a dutiny brušnej       
7.8    Infekcie kostí a kĺbov       
7.9    Infekcie spôsobené anaeróbnymi nesporulujúcimi a sporulujúcimi mikroorganizmami       
7.10    Infekcie kože       
7.11    Infekcie ohrozujúce vývoj plodu a novorodenca       
7.12    Infekcie genitálneho traktu a pohlavne prenosné ochorenia       
7.13    Infekcie močových ciest       
7.14    Gastritídy, črevné nákazy a alimentárne intoxikácie       
7.15    Infekcie pečene a hepatobiliárneho systému       
7.16    Nozokomiálne infekcie       
7.17    Infekcie u imunosuprimovaných pacientov       
7.18    Infekcie súvisiace s biofilmom a cudzím telesom        
7.19    Infekcie zapríčinené biologickou zbraňou       
7.20    Princípy racionálnej antiinfekčnej liečby       
7.21    Epidemiologicko-mikrobiologická kontrola vybraných infekčných nákaz       


Kapitola 8        
Infekcie v dutine ústnej       
8.1    Mikrobiológia orálnych infekcií        
8.2    Zubný plak       
8.3    Akútne gingivitídy        
8.4    Chronické infekcie        
8.5    Infekcie slinných žliaz        
8.6    Fokálne infekcie dentogénneho pôvodu